Gebruikersvoorwaarden EnqueteWeb.nl

Laatst aangepast op 18 januari 2022

SquidWeb exploiteert een platform dat het mogelijk maakt om deel te nemen aan enquêtes van vele interessante bedrijven en organisaties via EnqueteWeb.nl.

Deze Gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen de "Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op elk gebruik van de website EnqueteWeb.nl.

Met het gebruik van EnqueteWeb.nl aanvaard je gebonden te zijn aan de Gebruiksvoorwaarden. Mocht je deze Gebruiksvoorwaarden niet aanvaarden, dan word je vriendelijk verzocht EnqueteWeb.nl verder niet meer te gebruiken. Op het moment dat je een account aanmaakt op EnqueteWeb.nl, ga je expliciet akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 1. Gebruik van EnqueteWeb.nl

 • 1.1 Via EnqueteWeb.nl kun je deelnemen aan onderzoeken van deelnemende bedrijven en organisaties.
 • 1.2 Om EnqueteWeb.nl te kunnen gebruiken, heb je een account nodig. Hiervoor moet jij je eerst via EnqueteWeb.nl registreren. Nadat jouw registratie is afgerond, kun je direct op jouw account inloggen en EnqueteWeb.nl gebruiken.
 • 1.3 Je dient de toegang tot jouw account via een e-mailadres en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder het wachtwoord dien je strikt geheim te houden. SquidWeb mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf jouw account na aanmelding met jouw e-mailadres en wachtwoord, onder jouw leiding en toezicht gebeurt. Je bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen.
 • 1.4 Om een account aan te maken op EnqueteWeb.nl moet je 18 jaar of ouder zijn.
 • 1.5 Via EnqueteWeb.nl worden jouw persoonsgegevens verwerkt. Je geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van EnqueteWeb.nl. Raadpleeg de privacyverklaring van EnqueteWeb.nl voor meer informatie.

Artikel 2. Deelname onderzoeken en sparen beloningen

 • 2.1 Door je aan te melden op EnqueteWeb.nl geef je toestemming om e-mails van EnqueteWeb en onze partners te ontvangen.
 • 2.2 Er kan slechts 1 account per e-mailadres worden aangemaakt.
 • 2.3 De vergoeding na deelname aan een onderzoek, wordt van te voren weergegeven. Deze vergoeding wordt zo snel mogelijk na het afronden van het onderzoek bijgeschreven op het account. Maar dit kan tot 72 uur duren.
 • 2.4 EnqueteWeb.nl kan reeds bijgeschreven beloningen weer terugdraaien, als er geen serieuze poging is gedaan om deel te nemen aan een onderzoek. Hiervan is sprake, als er bijvoorbeeld geen serieuze antwoorden op de vragen in het onderzoek zijn gegeven of wanneer deze antwoorden niet op de waarheid berusten.

Artikel 3. Gebruiksregels

 • 3.1 Het is verboden EnqueteWeb.nl te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse wet of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via EnqueteWeb.nl van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
 • 3.2 Meer in het bijzonder is het verboden om via EnqueteWeb.nl:
  • (a) Onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken.
  • (b) Informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is.
  • (c) Informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen.
  • (d) De persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden.
  • (e) Informatie te verspreiden voor commerciële doeleinden.
  • (f) Verder al datgene te doen wat in strijd is met de redelijkheid.
 • 3.3 Indien SquidWeb constateert en van oordeel is dat de onderhavige Gebruiksvoorwaarden overtreden worden of dat er via EnqueteWeb.nl anderzijds onrechtmatige materialen worden opgeslagen of verspreid, of een klacht hierover ontvangt van een derde, neemt SquidWeb naar eigen inzicht alle maatregelen die zij redelijkerwijs nodig acht om de overtreding te beëindigen, waaronder overgaan tot het verwijderen van de geplaatste content. Als SquidWeb via een derde op de hoogte is gesteld van een vermeende inbreuk, stelt SquidWeb deze derde op de hoogte van de al dan niet genomen maatregelen.
 • 3.4 SquidWeb is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
 • 3.5 SquidWeb kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksregels op jou verhalen. Je vrijwaart SquidWeb van alle claims van derden in verband met door jou geplaatste informatie.

Artikel 4. Beschikbaarheid en onderhoud

 • 4.1 SquidWeb spant zich in om EnqueteWeb.nl beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
 • 4.2 SquidWeb onderhoudt EnqueteWeb.nl actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal SquidWeb dit in de nachtelijke uren (tussen 23:00 en 07:00 uur) uitvoeren. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.
 • 4.3 Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.
 • 4.4 SquidWeb mag van tijd tot tijd de functionaliteit van EnqueteWeb.nl aanpassen. Daarbij zijn jouw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist SquidWeb zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 5. Intellectueel eigendom

 • 5.1 EnqueteWeb.nl, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website behoren tot het intellectueel eigendom van SquidWeb of aangesloten bedrijven. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van SquidWeb, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
 • 5.2 Informatie die je publiceert of opslaat via EnqueteWeb.nl is en blijft jouw eigendom. Door het publiceren of opslaan van informatie via EnqueteWeb.nl verleen je SquidWeb een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor EnqueteWeb.nl en alles dat daarmee samenhangt.
 • 5.3 Het gebruiksrecht zoals bedoeld in het vorige lid is exclusief en wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een aanpassing of verwijdering.
 • 5.4 Indien je informatie stuurt naar SquidWeb, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geef je SquidWeb een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht om deze informatie naar eigen inzicht te gebruiken voor EnqueteWeb.nl. Dit geldt niet voor informatie die jij nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

Artikel 6. Vergoeding voor EnqueteWeb.nl

 • 6.1 Om EnqueteWeb.nl aan te kunnen bieden, ontvangt SquidWeb een vergoeding voor elke ingevulde enquête. De gebruiker ontvangt een deel van deze vergoeding als beloning.
 • 6.2 Het is niet toegestaan om vertoonde advertenties via EnqueteWeb.nl te blokkeren. SquidWeb gerechtigd om in dat geval de toegang tot EnqueteWeb.nl te blokkeren als zij dit detecteert.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 • 7.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert SquidWeb geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van EnqueteWeb.nl of de via jouw gepubliceerde inhoud.
 • 7.2 SquidWeb is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • 7.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat jij de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij SquidWeb meldt.
 • 7.4 In geval van overmacht is SquidWeb nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij jou ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 8. Duur en opzegging

 • 8.1 Deze Gebruiksvoorwaarden treden in werking zodra je een account aanmaakt en zijn van toepassing als je EnqueteWeb.nl gebruikt en gelden voor onbepaalde tijd.
 • 8.2 Het is mogelijk om op elk moment jouw account te (laten) verwijderen.
 • 8.3 SquidWeb kan een account verwijderen indien het account achttien maanden lang aaneengesloten inactief is geweest. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan jouw account gekoppeld is.
 • 8.4 EnqueteWeb.nl mag jouw recht op toegang/gebruik van de diensten aangeboden op EnqueteWeb.nl te allen tijde beëindigen om welke reden dan ook zonder aansprakelijkheid.

Artikel 9. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

 • 9.1 SquidWeb mag deze Gebruiksvoorwaarden op ieder moment aanpassen.
 • 9.2 SquidWeb zal de wijzigingen en/of aanvullingen ten minste dertig (30) dagen voor inwerkingtreding aankondigen via EnqueteWeb.nl zodat jij daar kennis van kunt nemen.
 • 9.3 Indien je een wijziging en/of aanvulling niet wenst te accepteren, kun je tot de datum van inwerkingtreding het account opzeggen. Gebruik van EnqueteWeb.nl na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde en/of aangevulde voorwaarden.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 10.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • 10.2 Voor zover dwingend recht niet anders voorschrijft zullen alle geschillen in verband met EnqueteWeb.nl worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin SquidWeb gevestigd is.
 • 10.3 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door SquidWeb wordt geacht juist te zijn, tenzij jij tegenbewijs levert dienaangaande.
 • 10.4 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door SquidWeb schriftelijk zijn aanvaard.
 • 10.5 In deze Gebruiksvoorwaarden wordt onder schriftelijk tevens een mededeling per e-mail of communicatie via EnqueteWeb.nl verstaan, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
 • 10.6 Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan. SquidWeb zal in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 • 10.7 SquidWeb is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden over te dragen aan een derde die EnqueteWeb.nl of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.